ทนายพิชิตชัย.comมือถือ 097 334 8396ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทนายพิชิตชัย.comมือถือ 097 334 8396ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดหน้าต่อไป

วิธีเตรียมตัวไปสถานีตำรวจ

ทนายพิชิตชัย.com
ทนายพิชิตชัย.com

คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ของทางราชการ

เมื่อท่านไปติดต่อที่สถานีตำรวจ ท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยคือ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ

2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ

3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ

4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวต่างประเทศที่เดินทาง เข้ามาภายในประเทศ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ในกรณีที่ท่านจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่น ให้นำ หลักฐานต่างๆ ดังนี้ติดตัวไปด้วย

6.1 ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์

6.2 ใบสำคัญแสดงการเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ

(ตามคำสั่งศาล)

6.3 ในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่ สามารถจัดการเองได้ ให้ท่านนำหลักฐานซึ่งแสดงว่าท่าน เป็น บุพการีหรือผู้สืบสันดานหรือสามีภรรยา (ซึ่งได้จดทะเบียนบ้าน, สูติบัตร,ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ) มาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

6.4 ใบสำคัญแสดงการอนุญาตของสามีและภรรยาแล้วแต่กรณี ให้ร้องทุกข์แทนหรือเป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์

6.5 ในกรณีที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลให้นำ

(1) หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลเป็นหลักฐานทั้งติดอากร แสดมป์ 5 บาท

(2) หนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นของกระทรวงพาณิชย์